Bibliographie

SEFER HAMALKHOUT

” ספר המלכות “, נדפס בשלמות בירושלים, ” כסף צרוף ” נחלק לכ”ד חלקים. נמצא בכתב יד בידי רבי משה עמאר, ” סגולת מלכים “, בו יבואר מיני האבנים מחולפי המזג. ספר ” חיה “, ” מאור אור “, בירור שמות מלאכים וכוחותיהם, ספר ” השמים והבקעה ” תכונות האותיות.